Дискусии архив

ИТ инструментите, улесняващи работата на HR отдела

Ролята на HR в организациите е да подпомага изпълнението на бизнес целите и да предоставя добавена стойност чрез своите услуги към бизнеса.

Корпоративната мобилност – ключов фактор за ефективност на бизнеса

Корпоративната вътрешнофирмена мобилност и мобилността, насочена към крайните клиенти - въпроси и отговори

Противодействие и превенция на киберпрестъпленията

Киберпрестъпниците днес са прекалено високотехнологични и все по-изобретателни с всяка изминала година. Според средите, продиводействащи на киберпрестъпленията, 2014-та беше година на нестихващ прилив на киберпрестъпления, кражба на данни, причиняващи вре

Облакът – стратегическа технология за бизнеса

Облачният компютинг - една от 10-те стратегически технологични тенденции за 2015 г. с потенциал за значително въздействие върху организациите за следващите 3 години