Дискусии архив

ГИС системите в помощ на оптимизацията на бизнеса

Какви задачи се решават с помощта на ГИС и кои са активните от гледна точка на приложението сектори у нас, как ГИС системите оптимизират бизнеса, какви са съвременните модели на използване на ГИС, как се решава проблемът с кадрите? Отговарят експертите

ИТ инструментите, улесняващи работата на HR отдела

Ролята на HR в организациите е да подпомага изпълнението на бизнес целите и да предоставя добавена стойност чрез своите услуги към бизнеса.

Корпоративната мобилност – ключов фактор за ефективност на бизнеса

Корпоративната вътрешнофирмена мобилност и мобилността, насочена към крайните клиенти - въпроси и отговори

Противодействие и превенция на киберпрестъпленията

Киберпрестъпниците днес са прекалено високотехнологични и все по-изобретателни с всяка изминала година. Според средите, продиводействащи на киберпрестъпленията, 2014-та беше година на нестихващ прилив на киберпрестъпления, кражба на данни, причиняващи вре