Теми и панели

  Интегрирани системи за управление в основата на социално отговорни компании

  28 февруари 2012, 10:30

  ISO 9001:2008, публикуван на 14 ноември 2008 г., заменяйки ISO 9001:2000, е международен стандарт, поставящ изисквания към системите за управление.

  Сертифицираната организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукти и/или услуги, които отговарят на клиентските и приложимите нормативни изисквания, както и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.

  ISO 14 001:2004 уточнява конкретни изисквания за системата за управление на околната среда в една организация. Стандартът помага на организацията да разработи и внедри политики и цели, вземащи предвид съответните юридически и други изисквания, които я касаят, както и необходимата информация относно важните аспекти на опазването на природата.

  Стандартът се отнася до онези аспекти от околната среда, които организацията счита, че може да контролира. Всички изисквания наISO 14001:2004 са предназначени за внедряване в системи за управление на околната среда. Обхватът на приложимостта зависи от фактори като политиката на организацията за опазване на околната среда, спецификата на дейностите, продуктите и услугите, както и местоположението и условията на работа.

  OHSAS 18 001:2007 предлага международна спецификация за системите за управление на здравето и безопасността на работното място.

  Стандартът спомага за минимизирането на рисковете за служителите, подобряването на съществуващите системи за управление на здравето и безопасността на работното място, демонстрирането на старание, придобиването на увереност и пр.