Обзорна статия

  Възможностите за растеж чрез финансиране на ИТ проекти

  26 юли 2011, 10:30

  ИТ секторът - сред най-активните участници в процедурите по ОП „Конкурентоспособност"

  ИТ секторът е един от най-активните участници в процедурите, които ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПРКБИ) обявява и по които дава възможност фирмите да получат достъп до европейско финансиране. В голяма част от процедурите, този сектор се счита за приоритетен и е допустим за финансиране по всички процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които са обявени в рамките на оси 1 и 2 по оперативната програма.

  Това заяви Мария Младенова, началник отдел "Оценка и договаряне" в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), междинно звено по ОПРКБИ, по време на уебинар на тема "Възможностите за растеж чрез финансиране на ИТ проекти". Срещата бе организирана от технологичния сайт IDG.BG с подкрепата на Balkan Services, Next Consult и Lloyd's Register.

  Грант по ОПРКБИ за въвеждане на ERP/CRM системи

  В продължение на няколко години интересът към въвеждането на подобни системи нараства, и то не само от ИТ сектора, заяви Младенова. До момента също е имало процедури, по които са одобрявани разработки за внедряването на такъв тип системи, но с акцент към производствената дейност на компанията. Всичко, свързано с подобряване организацията на управление, е заложено максимално общо, за да може да се обхване целия спектър от системи, водещи до повишаване конкурентоспособността на предприятията и обоснован резултат.

  Насоките за кандидатстване, заедно с целия пакет документи и формуляри, които трябва да бъдат попълнени и предадени като част от проектното предложение, могат да бъдат намерени на страницата на ИАНМСП и Интернет страницата на ОПРКБИ. По всяка процедура има възможност за уточняващи въпроси, които се задават на посочен e-пощенски адрес или факс номер.

  Отговорите и становищата на специалистите, се публикуват на сайтовете на агенцията и на управляващия орган и стават неразделна част от насоките за кандидатстване, задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия при извършване на оценката. След като бъде описана същността на проекта, е възможно да бъде преценена допустимостта за финансиране, обясниха от ИАНМСП.

  „Критериите са неясни и по-скоро опират до самоопределение на продукта като ERP или CRM", твърди Филип Мутафис, управляващ партньор на Balkan Services. Според него компания, която може да си позволи да чака една година, за да стартира внедряване на ERP или CRM система, вероятно не се нуждае толкова много от нея. Той смята, че все още не се наблюдава положителното влияние на програмата върху бранша, а застой и изчакване на въпросните проекти, което създава очаквания за бъдещ бизнес, но не и за текущ.

  Петър Миленков, партньор "Бизнес развитие" в Next Consult се присъедни към мнението, че повечето потенциални бенефициенти изчакват одобрение на инвестиционния проект. „Не виждам причина, ако ИАНМСП наложи определени правила за провеждане на конкурси и избор на системи или внедрители, да не могат да бъдат правени разходи, преди да бъдат одобрени проектопредложенията.

  Условието може да е разходите да се правят по точно определена система за усвояването им и ако апликантът бъде одобрен и получи финансиране, частта от тези разходи, които той вече е осъществил в рамките на процедурата, да му бъдат възстановени", заяви Миленков. Това според него ще повиши скоростта на търговския обмен и възможността компаниите, проявили съвестност, да бъдат одобрени.

  Оценка, одобрение и отхвърляне

  Младенова поясни, че оценката на проектните предложения протича на два основни етапа. На първи етап се оценява административното съответствие и допустимост на кандидатите. След приключване на оценката ИАНМСП публикува списък с проектните предложения на страницата на агенцията и на оперативната програма, като посочва основанията за отхвърляне. След убликуването на този списък, всеки един от отхвърлените на този етап кандидати има възможност в рамките на 5 работни дни, считано от датата на публикуване на списъка, да подаде своето възражение, което се разглежда от агенцията и кандидатът е уведомен за окончателното й становище.

  Ако то не бъде коментирано, могат да се поискат и допълнителни обяснения за възраженията, довели до отхвърляне. След етапа на административна оценка и допустимост се изготвят необходими според нормативната уредба и вътрешните правила на агенцията доклади и документи, минаващи през няколко нива на контрол. Стига се до издаване на решението за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура и се пристъпва към сключване на договор.

  Ролята на консултантите в изготвяне на проекта

  Консултантите трябва да подкрепят бизнеса в обосновката и представянето на системите според изискванията на програмата и имат важна роля от планирането на целите до финалното отчитане на проекта, е мнението на Севделина Георгиева, мениджър „Европейски проекти и програми" в Delina Consult. Те трябва да са в сътрудничество с клиента и другите участващи в проекта контрагенти и да регулират тези страни за успешната подготовка и управление на проекта.

  Една консултантска компания се избира спрямо опитността на специалистите, въпреки че много от клиентите обръщат внимание първо на цената на услугата. Георгиева посъветва бизнеса да се ориентира към компании, които съчетават технически капацитет, опит в разработката на няколко проекта и различни процедури и оперативни програми.

  Опитът на консултанта е много важен, присъедини се към мнението на Георгиева и Петя Божкова, мениджър отдел „Европейски програми и проекти" в Balkan Services. Според нея обаче най-важен е опитът по конкретната оперативна програма, заради специфичните изисквания на всяка от тях.

  Цветан Стоевски, главен директор на дирекция "Конкурентоспособност и иновации" в ИАНМСП, подкрепи тезата, че консултантската услуга е важна за успешното реализиране подписването на грантов договор и реализиране на проекта след това и неслучайно е допустим разход за финансиране по програмата. Той обаче спомена и интересни статистики, с които агенцията разполага, показващи, че в някои случаи консултантите могат да бъдат ключов фактор както за успеха, така и за провала на един проект.

  Според Миленков успехът има няколко измерения и ролята на консултанта се състои в това не само да управлява документацията по проекта, а и да държи сметка за същинското изпълнение на проекта, след сключването на договор за финансиране, тъй като практика е много проекти да катастрофират на етап внедряване.

  Грешки при подаване и изпълнение на проектите

  Представителите на ИАНМСП наблегнаха на трудностите при попълването на изискуемите декларации. Мутафис предложи част от изискуемите документи и декларации да бъдат предоставени, след като се спечели проекта, което може да облекчи процедурата по кандидатстване и вместо проверката на всички постъпили проекти, да се проверяват само тези с бизнес стойност или неотговарящи на критериите. Но това, което се изисква на етап кандидатстване от агенцията, според Младенова, е минимална информация, необходима за извършване на оценката. Всичко останало, което впоследствие може да се набави, се изисква на етап сключване на договор и изпълнение на проекта.