Теми и панели

  Изнесеното управление на човешки ресурси – новите практики в бизнеса

  16 февруари 2011, 10:30

  Управлението на човешкия капитал е изключително важна и винаги актуална тема за всеки един бизнес. Предоставяйки на чужда компания отговорностите по управление на човешките ресурси, мениджърите имат възможността да се концентрират върху по-важни дейности. Фокус на предстоящата дискусия е аутсорсингът на HR и важните моменти при определяне на степента му.

  За ключовите моменти в УЧР, свързани с непрекъснато проследяване и информиране за всякакви промени в действащото законодателство в страната и изискванията на институциите; за сигурността на данните като друг важен момент в избора на партньор за предоставяне на услуги за управление на този ресурс; за възможностите, които доставчикът трябва да има, за да гарантира сигурността на информацията и мн.др.въпроси ще говорим заедно с официалните гости. Ако има нещо, което възпрепятства приемането на модела HR аутсорсинг, какво е то - сигурността и защитеността на данните, цената?

  I Панел: Специфики, с които всеки мениджър трябва да е наясно, ако върви в посока HR аутсорсинг

  • За какви по големина компании е подходящо изнасянето на HRM дейността? Големи компании, компаниите спадащи към SMB или микропредприятия е подходящо да изнасят УЧР?
  • Кои са основните дейности по УЧР, които се изнасят за управление към външна организация?
  • Какво най-често се изнася за управление от външен изпълнител – цялата дейност по управление на човешките ресурси или само оперделени специфични модули

  II Панел: Съвременни софтуерни продукти за управление на човешки ресурси

  • Специфични модули на HRMS
  • Възможностите за обвързване на HRMS с другите информационни системи в предприятието
  • Стратегически предимства на HRMS 

  III Панел: Проблематики и въпроси, стоящи пред мениджърите

  • Съществуват ли по-подходящи или по-малко подходящи за изнасяне дейности в областта на HR?
  • Има ли значение сферата на дейност, в която е компанията, при изнасяне управлението на HR отдела?
  • Какъв е периодът от време, необходим, за да се аутсорсне работата на съществуващ вече HR отдел?
  • Важна ли e компетентността на лицето, което подава информация на аутсорсващата организация, или е достатъчно само добре подготвената аутсорсинг организация?
  • Кое е по-ресурсоемко – изнасяне напр. само нa payroll или на дейността на целия HR отдел? 

  IV Панел: Ползи от HR аутсорсинга

  • Цялостната дейност по HRМ се извършва от висококвалифициран екип от специалисти
  • Фирмата, която урпавлява човешките ресурси (аутсорсинг организацията) изготвя анализи за тази дейност, които са сложни и изискват компетентни познания
  • Всяка аутсорсинг компания следва да е регистрирана като администратор на лични данни в Регистъра на администраторите на лични данни, воден при КЗЛД, което гарантира сигурността на предоставяните лични данни на служителите.