Теми и панели

  Интелигентният град - основа за цифровата икономика

  11 юли 2017, 10:30

  Наред с икономическите и технологични предизвикателства, които поставя глобализацията пред всички - бизнес, потребители и власти - градовете в Европа трябва да се справят и с въпроса за устойчивото развитие на средата, но в съчетание с изпреварващ темп на иновациите и повишаване на конкурентоспособността. Това предизвикателство оказва влияние върху редица аспекти на качеството на живот в града, като икономични и енергоефективни жилища, подходящи сгради за иновативен бизнес, културни, транспортни, социални и екологични условия.

  Концепцията на Европейския съюз за умните градове обхваща както намаляване на вредните емисии, така и по-ефективно планиране на публичния транспорт, пътната мрежа, по-ефективни среди за пренос на електрическа енергия, ВиК услуги, по-безопасна градска среда, по-бърза реакция при кризи и произшествия.

  Организацията EIP-SCC - Европейското иновационно партньорство за умните градове и общности,  която обединява градове, индустрия и граждани, вече стимулира устойчиви интегрирани решения за подобряване на градския живот, включително в областта на:

  - Устойчива градска мобилност – алтернативни енергии, публичен транспорт, ефикасна логистика и планиране

  - Устойчиво развитие на районите и на изградената жилищна среда - подобрена ефективност на сградите, умната енергийна екосистема (преносна среда, датчици, умни електромери, умни електроуреди)

  - Интегрирани инфраструктури и процеси между енергийния сектор, ИКТ и транспорта – свързаните инфраструктурни ресурси подобряват ефикасността и устойчивостта на градовете

  В България са стартирани редица проекти за интелигентна градска среда, но успехът им зависи от мащабното сътрудничество между всички участници в процеса – общинска власт, бизнес, граждани, неправителствени организации, телеком оператори, компании за комунални услуги и др.

  Акценти:

  •    Устойчиво развитие на регионите и модерната градска среда

  •    Интелигентният градски транспорт, пътна и комуникационна инфраструктура

  •    Европейският опит и финансиране

  •    Публично-частното партньорство в изграждането на устойчива градска среда

  •    Видеонаблюдението като средство за превенция и навременна реакция

  •    Интелигентният бизнес, базиран на иновациите

  •    Дигиталните потребители на ютилити услуги

  •    Smart приложенията като средство за подобряване на градската среда